Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 VYCHÁZÍ:

 1. Z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tj. do 10. 3. 2020.
 2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky. Vyučující při  hodnocení  těchto  podkladů  zohlední  celkový  přístup  žáka  k  průběhu vzdělávání na dálku:
 3. a) snahu žáka o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů a výstupů, b) samostatnou práci žáka a samostudium a její výsledky,
 4. e) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.
 5. Podpůrně z  hodnocení  výsledků  žáka  za  první  pololetí  školního  roku  2019/2020,  a  to  zejména  v případech, kdy nebude mít vyučující odpovídající podklady podle bodu č. 1 a 2.
 6. Podpůrně zhodnocení aktivit žáka v daném předmětu nad rámec plnění zadaných distančních povinností.

Stanovená pravidla vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která vešla v platnost 27. 4. 2020. Vyhláška umožňuje přijmout uvedená pravidla, aniž by musela projít procesem schvalování školskou radou. Pravidla hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která jsou v rozporu s níže uvedenými pravidly, nebo  která  neumožňují  hodnocení  žáků  za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle níže uvedených pravidel, se nepoužijí. Zároveň vedle vyhlášky č.211/2020 Sb. nadále platí pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně a ve vyhlášce č.13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou 211/2020 Sb. Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí 2019/2020 zohlední  skutečnost,  že vzdělávání  proběhlo  za  zcela  mimořádných  podmínek, a  nelze  proto  hodnotit  podle  stejných  měřítek  jako minulý školní rok.

Žáci budou hodnoceni ze všech předmětů známkou. Klasifikační stupnice pro hodnocení žáků 1.-3. ročníku za druhé pololetí se nemění:

 • 1 –výborný,
 • 2 –chvalitebný,
 • 3 –dobrý,
 • 4 –dostatečný,
 • 5 –nedostatečný,
 • N -neklasifikován/neklasifikována,
 • U –uvolněn/uvolněna.

 

STANOVENÍ NÁHRADNÍHO TERMÍNU V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve vyhlášce č.211/2020 Sb., tzn.

 • není-li žádný podklad pro hodnocení podle bodu č. 1, 4a 5,
 • žák se výuky na dálku neúčastnil, a učitel tak nezískal dostatek podkladů podle bodu č. 2,
 • žák byl z daného předmětu v prvním pololetí také nehodnocen (bod č. 3),

stanoví ředitel školy v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona náhradní termín hodnocení v posledním týdnu měsíce srpna 2020, nejpozději do konce září následujícího školního roku.

 

NESOUHLAS SHODNOCENÍM

Zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení souhlasit, může požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním  přezkoušením, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení (viz § 69 odst. 9 školského zákona). Žák bude přezkoušen z učiva probraného či opakovaného ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

ABSENCE ŽÁKA

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA

Hodnocení chování žáka vychází z podkladů získaných do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Do  vyššího  ročníku  postoupí  žák,  který  na  konci  druhého  pololetí  prospěl  ze  všech  povinných předmětů stanovených  školním  vzdělávacím  programem,  s  výjimkou  předmětů, z  nichž  byl  žák  na  základě  žádosti uvolněn. V  případě,  že žák  bude  v  řádném  nebo  náhradním  termínu  hodnocen  stupněm  nedostatečný  nejvýše  ze 2 povinných  předmětů,  má  možnost  vykonat  opravnou  zkoušku  dle  §  69  odst.  7 školského zákona,  a  to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy, zpravidla do konce srpna 2020. Ze závažných důvodů  může ředitel školy žákovi stanovit  náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

 

V Praze dne 20. 5. 2020

 

Ak. mal. Bohumír Gemrot, v.r.

ředitel školy