Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyhlašujeme kriteria pro přijetí na střední školu pro školní rok 2019/2020.

Ředitel střední školy,
která je součástí Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo nám. 2,
vyhlašuje v souladu s platnými právními předpisy talentovou zkoušku do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru 82-41-M/05 Grafický design (zaměření Grafický design nebo Audiovizuální tvorba) pro školní rok 2019/2020.

Termíny talentové zkoušky: 7. 1. 2019 nebo 8. 1. 2019

Kritéria hodnocení pro obor vzdělání Grafický design (obě zaměření):
1. Domácí práce            ... max. 15 b.
2. úkol: portrét (2 hod) … tužkou, formát A3      ...  max. 75 b.
(hodnotí se schopnost kopírovat skutečnost, technika kresby)          
3. úkol: barevná kompozice (2 hod) … vodovky, tempery, pastelky,    ... max.75 b.
křídy, atd., formát A3 (libovolná barevná technika, hodnotí se
fantazijní předpoklady, provedení, technika)
4. test z českého jazyka (1 hod) …hodnotí se znalosti z Čj na úrovni žáků 9. třídy ZŠ    ... max. 43 b.
5. test z všeobecných znalostí z výtvarného umění a kulturního rozhledu (1/2 h  ... max. 20 b.
(hodnotí se všeobecné znalosti výtvarného umění a kulturního rozhledu na úrovni žáků 9. třídy ZŠ)
5. úkol: zátiší (2 hod) … tužkou, formát A3        ... max. 75 b.
(hodnotí se technika kresby, schopnost zachytit skutečnost)
6. úkol: piktogram (1 hod) … černobíle, vodovky nebo tempery, formát 10x10 cm    ... max. 75 b.
(hodnotí se schopnost zjednodušení, grafická stylizace, kompozice do daného formátu)

Uchazeči obou oborů přinesou s sebou na talentovou zkoušku 15 až 20 domácích prací k ohodnocení. Práce by měly mít stejný formát (menší věci nalepené na jednotném formátu) a musejí být v podepsaných deskách. Práce budou k vyzvednutí vždy po ukončení talentové zkoušky. Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 150 bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se na naší škole nekonají.

Počet přijímaných pro školní rok 2019/2020 na obor vzdělání Grafický design (zaměření Grafický design) je maximálně 25 uchazečů, na obor vzdělání Grafický design (zaměření Audiovizuální tvorba) je maximálně 8 uchazečů. Zaměření na které se uchazeč hlásí, vždy uvádí do přihlášky!
Přihlášku ke studiu je nutné podat řediteli školy poštou nebo osobně do 30. listopadu 2018. Na přihlášce uchazeč vypíše termín, kdy se zúčastní talentové zkoušky. Požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (na přihlášce potvrzuje lékař). Škola, ze které se k nám uchazeč hlásí, potvrdí prospěch ve dvou posledních hodnocených pololetích na zadní straně tiskopisu přihlášky (je možné doložit ověřené kopie vysvědčení z tohoto období). Nezletilí uchazeči doplní jméno, datum narození, adresu a podpis zákonného zástupce. Přihlášku si můžete vytisknout na www.hollarka.cz/dokumenty.
Přihlášení uchazeči budou ke zkoušce písemně pozváni. Pozvánka bude obsahovat podrobný soupis pomůcek potřebných k talentové zkoušce, kritéria pro přijetí a další podrobnosti.

V Praze dne 22. 10. 2018

Ak. mal. Bohumír Gemrot
ředitel školy