Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Anglický jazyk - předmět SUŠ

Výuka anglického jazyka ve středním odborném školství je součástí všeobecného vzdělávání a zároveň představuje specifické jazykové vzdělávání, vymezené studovaným oborem. Cílem vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce je dosažení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá buď úrovni B1 nebo, u pokročilejších žáků, úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Během čtyřletého studia jsou žáci vedeni k rozvíjení celé řady všeobecných kompetencí a to především z oblasti znalosti reálií a kultury jak anglicky mluvících zemí tak i České republiky. Výuka se dále zaměřuje na rozvoj komunikativních kompetencí, které se týkají situací každodenního života. Vedle těchto všeobecných kompetencí je cílem i osvojení si takových odborných témat, která odpovídají potřebám a specializaci studovaného oboru.