Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Návrhová a realizační tvorba

Jak u nás vypadá obor Audiovizuální tvorba - rychlý přehled pro uchazeče

Obecný cíl

Předmět Návrhová a realizační tvorba umožňuje žákům realizaci vlastního či zadaného audiovizuálního díla při využití nejmodernějších digitálních technologií v oblasti Motion designu, 3D grafiky, VFX editace a střihu videa

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:

 • získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti počítačové i stop-motion animace
 • znali principy optického klamu a dokázali je v praxi využít, měli cit pro časování, střih i plynulý pohyb
 • pochopili nutnost kvalitního námětu a scénáře a provedli kvalitně také všechny následující kroky vedoucí ke vzniku výsledného audiovizuálního díla
 • hledali jednoduché, přitom funkční cesty k dosažení co nejlepšího výsledku
 • pochopili vzájemný vztah grafického designu, ilustrace, malby, kresby,  fotografie, objektové tvorby a  pohyblivého  obrazu.  Propojením  těchto  oborů  uplatní  žáci komplexní znalosti oboru Motion design nejen v komerční sféře, ale také ve volném umění.
 • získali teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti 3D počítačové grafiky
 • získali praktické znalosti z oblasti vizuálních efektů a tvorby kompozic
 • byli schopni efektivně pracovat s videem, pochopili technologie střihu a publishingu
 • obdrželi komplexní představu o 3D tvorbě a navazujících technologií
 • pochopili souvislosti mezi jednotlivými obory vizuální tvorby, od kresby, přes 3D, VFX, střih až publishing
 • byli připraveni na vstup do profesionální praxe v oblasti 2D motion grafiky, 3D grafiky, VFX a střihu

 

Charakteristika učiva                                                                                    

Jedná se o povinný předmět, který je součástí profilové maturitní zkoušky v rámci maturitního předmětu Technologie. Předmět Návrhová a realizační tvorba je v rámci vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů zahrnuta v Technologické a technické přípravě a Návrhové a realizační tvorbě.

Pojetí výuky

Předmět Návrhová a realizační tvorba se vyučuje od třetího do čtvrtého ročníku s dotací pěti hodin týdně. Těžiště výuky spočívá ve zvládnutí základního stanoveného softwarového vybavení používané jak v broadcast tak filmové praxi při tvorbě audiovizuálních děl. Zároveň je akcentováno celkové začlenění celého pracovního procesu na všechny technologie uměleckého vyjádření. Žák je tak systematicky připravován na přechod do profesionální praxe.

Při  probírání  nového  učiva  je  volena  metoda  teoretického  výkladu  kombinovaného s názornými multimediálními ukázkami. Aktivita  žáků je podněcována samostatnými pracemi, které vychází z konkrétní probírané látky a jsou na závěr podrobeny kolektivní konstruktivní kritice. Každý žák je tak veden k sebereflexi i reflexi práce svých spolužáků.

 

Hodnocení výsledků

 

Žáci jsou hodnoceni v průběhu každého pololetí ze zvládnutí jednotlivých úkolů a cvičení, kterými se učí správné technologické postupy v počítačových programech. Každé pololetí také uzavírají klauzurní zkouškou s výjimkou toho, kdy  se  klauzura  koná  v předmětu  KONCEPTUÁLNÍ TVORBA.   Při hodnocení se sleduje originalita námětu, správnost technického i nápaditost literárního scénáře, pečlivost a také schopnost myslet  v  čase  a  prostoru,  schopnost vytvářet  plynulý  a  věrohodný  pohyb.

Student je hodnocen ze samostatného tvůrčího projevu, vlastní nápaditosti při řešení úkolu,  z vyhledávání nejvhodnějších možností řešení ať konstrukčních či technologických i z nalezení estetiky vlastní animace. Schopnost vytěžit ze zadaného tématu co nejvíce, schopnost samostatně výtvarně a tvůrčím způsobem myslet a navrhovat, originalita a množství návrhů uplatnění ve své práci jsou rovněž  součástí  kritérií  hodnocení.  Zároveň se přihlíží k dotažení a preciznosti závěrečného  výstupu. Dále  se  sledují  nejen  znalosti,  ale  i  schopnost  používat  odbornou terminologii, vést výklad v logické posloupnosti a vztah žáka k danému předmětu.

 ŠVP AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY KE STAŽENÍ zde