Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Sítotisk

Předmět Sítotisk seznamuje žáky se způsobem realizace tiskovin pomocí nejstarší grafické techniky. Seznamují se s vhodnými postupy, s materiály a nástroji určenými k realizaci polygra-fického zpracování tiskovin. Při práci se učí používat sítotiskový stroj. Učí se zpracovávat zakázku s ohledem na hospodárnost při využití materiálů a energií, na ekologii a bezpečnost práce.

 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

  • získali teoretické poznatky v oboru grafické techniky sítotisk
  • uměli správně používat pomůcky a nástroje k realizaci úkolů
  • správně používali materiály vhodné pro konkrétní zadání
  • porozuměli zadanému úkolu, uměli si vybrat z variant řešení
  • zdůvodnili svou práci, vyhodnotili a obhájili ji 

Jedná se o povinný předmět, který se vyučuje ve čtvrtém ročníku s dotací tří hodin týdně. Je součástí profilové maturitní zkoušky v rámci maturitního předmětu Technologie. Sítotisk je v rámci vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů zahrnut v Technologické a technické přípravě a Návrhové a realizační tvorbě.

Těžiště výuky spočívá v konkrétních činnostech žáků, kde si formou praktické aplikace ověřují teoretické poznatky. Žáci jsou vedeni k tvůrčímu přístupu řešení úkolů, samostatnosti a schop-nosti zhodnotit a obhájit svůj výkon.

V předmětu se hodnotí rozsah teoretických znalostí v oblasti grafické techniky sítotisku a prak-tické dovednosti směřující k samostatnému zpracování úkolu. Součástí hodnocení je také tvůrčí přístup a originálnost výtvarného řešení. Celkové hodnocení sestává z testu ověřujícího teoretické  znalosti a dvou praktických úloh, které zpracovávají pod vedením pedagoga.