Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Návrh je jak.Výuka písma a typografie na Hollarce probíhá kontinuálně v průběhu celého studia. Na střední škole i na vyšší odborné škole. Písmo a typografie vytváří nutný základ pro výu-ku grafického designu. Teoretická část výuky je věnována historii písma od pravěku po současnost. Postupně se studenti seznamují v praktické části výuky s konstrukcí písma. Kreslí a malují litery římské kapitály, grotesku a antikvy. Vytváří kompozice z daných li-ter. Jedná se o přípravu na tvorbu logotypů. Pronikají také do tajemství ručně psaného a kresleného písma - kaligrafie. Plynule přecházejí na počítač. Osvojí si názvosloví fontů a jejich vhodné používání především ve spojení s obrazovou formou, při navrhování jed-notlivých prací v grafickém designu (plakát, přebal knihy, návrh obalu CD, návrh divadel-ního programu atd.). Soustředí se na práci s písmem. Některé úkoly zpracovávají pouze typograficky. Svojí typografickou, výtvarnou a kreativní práci propojují s jinými předměty – kresbou, volnou grafikou, malbou, autorskou fotografií... Práce s písmem a typografií je tvořivá, hravá, kreativní a vzrušující. Je radostná. Záleží jen na tom si všechny tyto aspekty plně uvědomit a realizovat

Ak. mal. Petr JarešVedoucí předmětové komise Písma