Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Základy ekologie

Obecným  cílem Základů  ekologie  je  poskytnout  žákům  nezbytné  poznatky,  ze  kterých  bude vycházet  ekologická  výchova  a  vzdělávání  k ochraně  životního  prostředí.  Vzdělávání  směřuje k tomu, aby žák chápal základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, posílil svůj citový  a  hodnotový  vztah  k přírodě  a  vědomí  sounáležitosti  s přírodou.  Dále, aby  pochopil komplexně problematiku životního prostředí a aktivně přistoupil kjeho ochraně, uvědomoval si globální problémy životního prostředí a chápal trvale udržitelný rozvoj ve smyslu odpovědnosti každé generace k následující.