Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Grafický design a písmo

Charakteristika učiva Předmět Grafický design a písmo je doplňujícím předmětem vzdělávacího oboru Audiovizuální tvorba ve všech ročnících studia podle tohoto Školního vzdělávacího programu. Je začleněn do vzdělávacích oblastí Estetické vzdělávání, Uměleckohistorická a výtvarná příprava, Technologická a technická příprava a Návrhová a realizační tvorba.

Cílem předmětu Grafický design a písmo je naučit žáky pracovat kvalitně a odpovědně ve svém oboru vzdělání. Vede je k tomu, aby používali svou kreativitu při spolupráci se zákazníkem, dovedli dobře obhájit svoji práci a využít případnou kritiku ve svůj prospěch.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

  • vytvářeli a navrhovali s vědomím využití tradičních metod nové trendy grafického designu a vizuální komunikace
  • aplikovali výtvarné, estetické, sociologické poznatky a postupy v širších oblastech a oborechlidské činnosti  a orientovali se v historii a tvarosloví písma
  • přesně se vyjadřovali a správně používali odbornou terminologii
  • porozuměli zadání úkolu, získali informace potřebné k vyřešení, navrhli varianty řešení, zdůvodnili je, vyhodnotili a ověřili správnost metody a výsledku práce
  • aktivně přistupovali k novým a složitějším problémům
  • zvažovali výhody a nevýhody různých strategií řešení problému
  • prováděli reálný odhad výsledku
  • využívali prostředky moderních informačních a komunikačních technologií, odbornou literaturu
  • získali pozitivní postoj k danému oboru
  • byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání