Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Český jazyk a literatura

Předmět Český jazyk a literatura náleží mezi předměty, které tvoří jednu z částí závěrečné státní maturitní zkoušky. Z tohoto pohledu je nutné v rámci vyučovacích hodin zohlednit všechny požadavky kladené CERMATem na znalosti maturantů, a to v oblasti morfologie a syntaxe českého jazyka, stylistiky a dějin české i světové literatury. Předmět Český jazyk a literatura nelze však pojímat pouze prizmatem nároků stanovených CERMATem, nýbrž je nutné jej postavit tak, aby poznatky v něm získané rozvíjely kompetence studentů. Úkolem jazykového a slohového vzdělávání je kultivovat komunikační schopnosti studentů, a to jak v mluvené, tak písemné podobě. Cílem literárněhistorického vzdělávání je nejen uvedení studentů do dějin české a světové literatury, ale také prostřednictvím literárních děl kultivovat jejich estetické cítění a formovat etické postoje.

Neméně důležitým aspektem předmětu Český jazyk a literatura je neprezentovat jej izolovaně, nýbrž uvádět jej do kontextu jiných vědních či uměleckých disciplín. Interdisciplinární přesahy se uplatňují zejména při výkladu literární historie; dějiny literatury – ať už světové či české – se představují na pozadí dějin všeobecných, kulturních, výtvarných i hudebních. Neodmyslitelnou součást takto pojatého předmětu proto tvoří – samozřejmě vedle četby literárních děl – také poslech dobové hudby, demonstrace obrazových materiálů (starých tisků, výtvarných publikací aj.) a projekce filmů (uměleckohistorických dokumentů či filmových adaptací děl krásné literatury).