Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Fyzika

Fyzikální vzdělávání přispívá k hlubšímu pochopení přírodních jevů a zákonitostí. Vede žáky k využívání fyzikálních poznatků v běžném životě a formuje jejich vztah k životnímu prostředí. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci

  • analyzovali a řešili jednoduché problémy s fyzikální problematikou
  • zpracovávali a vyhodnocovali efektivním způsobem získané údaje
  • používali správnou terminologii a adekvátní matematické a grafické prostředky k vyjadřování funkčních závislostí veličin
  • využívali moderní informační a komunikační technologie a odbornou literaturu
  • posoudili vliv činnosti člověka na složky životního prostředí a možnosti jeho ochrany
  • znali příklady přínosu fyziky pro vědecko-technický pokrok
  • získali pozitivní postoj k přírodním vědám a životnímu prostředí
  • byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání