Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Tělesná výchova

Výuka předmětu Tělesná výchova probíhá ve všech ročnících, předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Výuka chlapců a dívek je oddělená. Výuka probíhá v tělocvičně, na sportovním hřišti nebo v přírodě. Žáci využívají různé sportovní nářadí a náčiní.

Cílem tělesné výchovy je přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti žáků, dosáhnout optimální tělesné zdatnosti a výkonnosti a osvojením potřebných vědomostí, dovedností a návyků účinně ovlivnit jejich způsob života ve škole, v rodině a v oblasti zájmové činnosti. Učitel by měl ve vyučovacím procesu vytvářet prostor pro aktivitu a samostatnost žáků, vytvářet všestranné podmínky pro objevení, rozvíjení a uplatňování schopností a zájmů každého žáka.

V tělesné výchově jsou hodnoceny všechny změny v dosahovaných výsledcích, a to v tělesné zdatnosti, pohybové výkonnosti, dovednosti v pohybových návycích, postoj žáků k pohybové aktivitě a k zadávaným činnostem.

Vývoj jedince je složitý proces, charakteristický kvalitativními změnami, je ovlivněn genetickými faktory, prostředím a výchovou. Výukou tělesné výchovy je ovlivňován růst sportovního talentu, výuka napomáhá formování osobnosti nadaných žáků.

Vědomosti a dovednosti vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou vybírány podle věku žáků v jednotlivých ročnících a podle přírodních podmínek. Obsah je ve všech ročnících stejný (poznatky z TV a sportu, hygiena a bezpečnost v TV, cvičení průpravná, kondiční, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování, turistika a pohyb v přírodě), ale očekávané výstupy jsou vždy přizpůsobeny věkovým zvláštnostem žáků.