Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Konceptuální tvorba

Předmět vede studenta k důslednému domýšlení hloubky a přesahu svého díla a uvědomění si a zasazení ho do vztahu mezi díla ostatní. Žák by měl po absolvování předmětu být schopen zodpovědně volit téma své budoucí práce. Měl by být schopen reálně zhodnotit pracnost její realizace, časovou náročnost, měl by být schopen sestavit reálný harmonogram prací.

 

Žák by si měl být vědom komplexnosti díla/projektu, tedy že samotné dílo se často skládá z dalších částí, jako je distribuce, /příp. propagace/, grafický design – logo/vizuál projektu, důležitou částí bude prezentace a zejména pak osobní prezentace. Vzdělání směřuje k  tomu, aby žáci:

  • zvládli přípravné práce k větším projektům různých forem - podklady, návrhy, skici, scénáře, doprovodné texty a další přípravné práce, které by měly předcházet každému, nebo alespoň každému většímu – náročnějšímu projektu.
  • uměli samostatně realizovat dílo, dodržet připravený harmonogram, optimalizovat průběžné práce
  • zvládli následné post-realizační práce jako je propagace, distribuce, prezentace

 

Jedná se o povinný předmět pro čtvrtý ročník, s dotací 3 hodiny týdně.Předmět je zaměřen nakoncepční přípravu, realizaci a distribuci projektů.Je zařazen vobsahovém okruhu Technologická a technická příprava a Návrhová a realizační tvorba. Konceptuální tvorba je součástí maturitní zkoušky z Technologie. Předmět je rozdělen do 2 částí – teoretické 25% a praktické 75%.