Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze otevřela od září 2008 nový vzdělávací program Kresba a ilustrace v médiích (kód oboru 82-41-N/07). Rozhodli jsme se pro tento program nejen z důvodu rozšíření nabídky studentům, ale i proto, že tradicí naší školy je klást důraz na rozvíjení řemeslné a kresebné zkušenosti studentů zároveň s invencí a moderním pojetím tvorby.

Při výuce tohoto vzdělávacího programu je kladen značný důraz na kresbu, která je výchozím a neopomenutelným prvkem každého výtvarného počinu. Vycházíme z předpokladu nezastupitelnosti kresby při záznamu výtvarné myšlenky v počátku tvůrčího procesu. Ve výuce pak dále směřujeme ke kresbě jako svébytnému, někdy i konečnému produktu. Celou výuku prostupuje snaha nalézt u studenta osobitý kultivovaný grafický projev. To však předpokládá dlouhodobé studium, trénink vizuální paměti, tříbení formy, ale i rozvíjení imaginace a svým způsobem i určitého filozofického postoje. Jde nám o to, aby se absolvent školy uměl vyjádřit kresbou, malbou – a pak přistupoval ke zpracování úkolu v dalších médiích.

Škola je státní, roční poplatek za studium činí 5.000 Kč. Jedná se o tříleté denní studium zakončené absolutoriem. V předmětu Kresba a ilustrace v médiích, připravíme studenty k práci v oborech spjatých s volnou a užitou grafikou, studenti se naučí ovládat 2D programy (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Adobe InDesign)). Mezi další předměty patří cizí jazyky (angličtina, němčina), figurální kreslení, dějiny umění, dějiny ilustrace, počítačová grafika, písmo a typografie, grafické techniky, kresba-ilustrace, fotografie, odborná praxe organizovaná ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a firmou Creativconection. Studenti mají možnost prezentovat své práce v galerii Junior, účastnit se workshopů na festivalech dětské knihy, spolupracovat se známými nakladatelstvími.

Každý semestr je ukončen obhajobou klauzurní práce a celé studium končí studenti vykonáním absolutoria, které se skládá ze zkoušky z anglického jazyka, teoretické zkoušky z odborných předmětů (dějiny umění, počítačová grafika, grafické techniky) a absolventské práce spojené s obhajobou.

Absolvent vzdělávacího programu Kresba a ilustrace v médiích se uplatní jako samostatný jako samostatný výtvarník-ilustrátor, ale také v oblasti volného umění. Může najít uplatnění i na pozici grafik-designér.