Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Matematika

Matematické  vzdělávání  rozvíjí  abstraktní  myšlení,  logický  úsudek  a  představivost.  Vede studenty ke schopnosti využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci matematizovali reálné situace a pracovali s matematickým modelem aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných předmětech četli s porozuměním matematický text přesně se vyjadřovali a správně používali matematickou terminologii, porozuměli zadání úkolu, získali informace potřebné k vyřešení, navrhli varianty řešení, zdůvodnili jej, vyhodnotili a ověřili si  správnost výsledku, aktivně přistupovali k novým a složitějším problémům zvažovali výhody a nevýhody různých strategií řešení problému, prováděli reálný odhad výsledku využívali  prostředky  moderních  informačních  a  komunikačních  technologií,  odbornou literaturu a rýsovací pomůcky, vytvářeli různé formy grafického znázornění, získali pozitivní postoj k matematice, byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání.