Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Informatika

Předmět Informatika slouží k osvojení základních počítačových návyků. Připravuje studenty k tomu, aby byly schopni nejen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a plně je využívat, ale také kriticky vyhledávat, ověřovat a třídit informace, které potřebují.

Nepodstatnou součástí předmětu je také mediální gramotnost a schopnost bezpečného zacházení s osobními informacemi, které jsou v současné době tolik aktuální.

V předmětu je kladen důraz také na schopnost sebeprezentace, která je pro umělce i grafiky v dnešní době zásadní. Věnujeme se zde tvorbě webových portfólií, základní úpravě fotek, animací a videí a práci na sdílených dokumentech a základy marketingu a sebeprosazení na trbu práce.

Řeší se ale i nežádoucí účinky sociálních sítí a efektivita práce na počítači a schopnost soustředit se na aktuální problém bez nežádoucí prokrastinace. Předmět by měl připravit studenty do praktického života umělce či grafika a měl by nastartovat jejich profesní růst a samostatnost při práci s novými technologiemi a aplikacemi.

Výuka probíhá v malých skupinách v počítačových učebnách, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Výuka je dělena na teoretickou a praktickou část, které se věnuje většinový prostor. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci a k její prezentaci před skupinou. Podstatnou část výuky hraje také společná diskuse.

ukázka jedné z prací studentů