Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Výtvarná příprava

Cílem předmětu je naučit žáky kreslit a malovat, naučit je různým kreslířským a malířským technikám, seznámit je s výtvarnými nástroji a materiály těchto technik, s jejich vlastnostmi, s jejich výrobou a surovinami, z kterých jsou vyrobeny. Naučit žáky tyto techniky i materiály používat tak, aby jim pomohli umět co nejlépe se výtvarně vyjádřit, aby uměli tyto techniky i materiály využít co nejpřesvědčivěji ve svém uměleckém záměru. Zároveň je seznámit s vývojem těchto technik v dějinách výtvarného umění, spolupracovat s výukou předmětu Dějiny výtvarného umění. V hodinách výtvarné přípravy seznámit žáky se základy perspektivy a kompozice, naučit je přemýšlet kresbou nad zadaným úkolem, aby uměli naskicované myšlenky dotáhnout do zdárného výsledku. Zároveň je naučit sebekriticky odstraňovat chyby, ale i je naučit finální podobu díla obhájit. 

Předmět je zařazen do obsahového okruhu Estetické vzdělávání, Uměleckohistorická a výtvarná příprava, Technologická a technická příprava a Návrhová a realizační tvorba. Žáci se seznamují s technologickými a řemeslnými postupy umělecké tvorby